Innowacje

Innowacja pedagogiczna „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.

Innowacja ma charakter programowo-metodyczny i  jest realizowana w klasach drugich od września 2019 r. podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Autorem projektu jest pani Honorata Szaniecka, a projekt realizują panie Bożena Cichoń i Jolanta Gębicka. Zakończenie realizacji przewidziano w kwietniu 2020 r.

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

Cele ogólne innowacji:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

  • I MODUŁ – od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. – FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI,
  • II MODUŁ – od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. – ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI,
  • III MODUŁ – od 01.03.2020 r. do 30.04.2020 r. – POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI.

W każdym z modułów wybierana jest jedna spośród czterech zaproponowanych lektur, do której należy wykonać co najmniej cztery zadania. Lektury będą czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów. Po  zrealizowaniu każdego modułu nauczyciel umieszcza na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i załącza zdjęcia. Zakończenie modułu zostaje nagrodzone potwierdzeniem. Realizacja wszystkich trzech modułów skutkuje otrzymaniem Certyfikatu dla klasy i nauczyciela. Uczniowie otrzymują też dyplomy.

 

 

 

 


INNOWACJA  MATEMATYCZNA W KLASACH I-III.
Program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci.

Do eksperymentu pedagogicznego w formie innowacji pedagogicznej zaprosiła nauczycieli naszej szkoły prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska w 2015 roku. Według jej badań więcej niż połowa dzieci jest obdarowana zadatkami uzdolnień matematycznych. Uzdolnienia matematyczne są tu rozumiane szeroko jako uzdolnienia do nauk ścisłych, do bardziej precyzyjnego rozumowania.

Celem innowacji jest przede wszystkim wspomaganie rozwoju umysłowego w połączeniu z edukacją matematyczną, czyli skracanie czasu potrzebnego dzieciom do osiągnięcia wyższego poziomu rozumowania oraz budowanie systemu wiadomości i umiejętności matematycznych, który pozwoli dzieciom osiągać sukcesy w następnych latach edukacji i lepiej radzić sobie w sytuacjach życiowych. Ważne jest również kształtowanie odporności emocjonalnej, bo jest warunkiem niezbędnym każdego sukcesu.

Proces uczenia się musi być dopasowany do strefy najbliższego rozwoju (koncepcja L. S. Wygotskiego) i dlatego innowacja zaczyna się od diagnozy pedagogicznej w postaci eksperymentów diagnostycznych. Następnie realizowany jest program do klasy I opracowany i udostępniony naszej szkole przez prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską. Autorskie programy do klasy II i III są opracowane przez nauczycieli realizujących innowację. To właśnie oni decydują o zakresie rozszerzenia treści edukacyjnych i jest to uzależnione od możliwości dzieci oraz zaangażowania uczniów i rodziców danej klasy. Do skutecznego pielęgnowania i rozwijania uzdolnień matematycznych jest niezbędna dobra współpraca z rodzicami.

Innowacja zakłada odejście od tzw. „papierowej edukacji” (szczególnie w klasie I). Preferowane są metody oparte na działaniu, manipulacji i obserwacji skutków – metody zadaniowe, problemowe, metoda „uczył Marcin Marcina”, metoda naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań z treścią z zastosowaniem rozumowania przez wgląd, gry dydaktyczne.