Świetlica szkolna

Świetlica szkolna zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 17.00.

Zajęcia prowadzą: Katarzyna Czarnecka, Katarzyna Góralczyk, Justyna Szczęśniak, Gabriela Śliwa, Natalia Kołaczek, Anna Mysior.

Rozkład zajęć:
07.00-07.20 – zabawy indywidualne,
07.20-07.50 – zajęcia ruchowe i czytelnicze,
08.15-09.45 – zajęcia tematyczne,
09.45-10.45 – zabawy ruchowe,
12.30-13.30 – pora obiadowa i zabawy towarzyskie,
13.30-14.30 – zajęcia tematyczne i czytelnicze,
14.30-15.30 – odrabianie zadań domowych, nauka własna,
15.30-17.00 – zabawy ruchowe, towarzyskie.

 

Proponujemy zajęcia: dydaktyczne, plastyczno-techniczne, muzyczne, teatralne, ruchowo-sportowe i czytelnicze w ramach następujących cykli tematycznych: „Baśnie świata” „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Z przyrodą na co dzień”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Bezpieczni w szkole i na drodze”, „Savoire vivre dla dzieci”, “Angielski na wesoło”.

 

 

 

 

Imprezy w roku szkolnym 2023/2024:

 • Świetlicowy Dzień Dyni
 • Andrutowe szaleństwo (Dzień Chłopaka)
 • Dzień Życzliwości
 • Dzień Kropki
 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
 • Baśnie znane i lubiane
 • Wystawa zwierząt
 • Wróżby andrzejkowe
 • Mikołajki
 • Świetlicowe kolędowanie
 • Dzień Postaci z Bajek
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112
 • Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie”
 • Poczta walentynkowa
 • Andrutowe szaleństwo (Dzień kobiet)
 • Konkurs fotograficzny „Znajdź wiosnę”
 • Dzień czekolady
 • Konkurs plastyczny „Moja pisanka”
 • Dzień Unii Europejskiej
 • Dzień Matki
 • Tuwimalia
 • Święto Rodziny


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 W KRAKOWIE

Postanowienia ogólne:

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności programowej realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy szkoły.

2. Zajęcia świetlicowe organizowane są wyłącznie dla dzieci z klas I – IV, których rodzice/ prawni opiekunowie pracują zawodowo (wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu).

3. W szczególnych przypadkach do świetlicy mogą uczęszczać również uczniowie klas V – VIII (uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii, nieobecność nauczyciela itp.).

4. Podstawą zapisu do świetlicy jest karta zgłoszenia dziecka (dostępna na stronie internetowej szkoły >>> POBIERZ<<< i w świetlicy).

5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicowych lub innych miejscach w szkole (sala gimnastyczna, sale lekcyjne) oraz na podwórku/ boisku szkolnym.

Założenia organizacyjne:

1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00 – 17.00. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dzieci.

2. Pobyt dziecka w świetlicy zostaje odnotowany w dzienniku.

3. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.

4. Dzieci biorące udział w zajęciach nie mogą ich samowolnie opuszczać.

5. W świetlicy uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w różnego rodzaju zajęciach: plastycznych, technicznych, muzyczno – ruchowych, sportowych, czytelniczych oraz kołach zainteresowań.

6. Dzieci biorące udział w zajęciach świetlicowych zobowiązane są do zmiany obuwia i pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni (dotyczy to również dni, w których nie odbywają się zajęcia lekcyjne).

7. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na terenie szkoły, rodzice/opiekunowie powiadamiają o tym wychowawców świetlicy. Dzieci wychodzą na te zajęcia samodzielnie bądź pod opieką prowadzącego zajęcia.

8. Wychowawcy świetlicy współpracują z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym.

9. Wychowawcy świetlicy mogą mieć wpływ na ocenę z zachowania ucznia, w edukacji wczesnoszkolnej jest to ocena opisowa.

10. Opłaty za świetlicę są dobrowolne (15,00 zł miesięcznie). Przeznaczane są na zakup artykułów papierniczych, gier, zabawek oraz sprzętu sportowego.

11. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty przynoszone do świetlicy przez dzieci.

12. Korzystanie z telefonów i innych urządzeń multimedialnych jest możliwe wyłącznie za zgodą wychowawcy.

13. Za celowe i umyślne szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Zobowiązani są oni do naprawy lub odkupienia zniszczonego sprzętu.

Procedura odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej:

1. Dziecko ze świetlicy odbierają rodzice/prawni opiekunowie lub osoba przez nich upoważniona.

2. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie zapisu.

3. Dziecko nie może zostać odebrane ze świetlicy bez wiedzy nauczyciela.

4. Dziecko może być wcześniej zwolnione do domu i opuścić świetlicę wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców. Telefoniczne lub ustne zgłoszenia nie będą respektowane.

5. W przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną w karcie zapisu, dziecko musi posiadać pisemne upoważnienie, czytelnie podpisane przez rodziców/opiekunów.

6. Przyjście rodzica/opiekuna po dziecko jest jednoznaczne z jego odebraniem ze świetlicy, nie ma możliwości powtórnego przyprowadzania dziecka w danym dniu.

7. Dzieci nie będą wydawane osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. W takiej sytuacji nauczyciel jest zobowiązany wezwać innego opiekuna dziecka. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka, nauczyciel wzywa policję. Z zaistniałej sytuacji wychowawca świetlicy zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową i poinformować dyrektora szkoły, wychowawcę ucznia oraz pedagoga.

Procedura w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy:

1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami/opiekunami dziecka informując o konieczności natychmiastowego odbioru dziecka.

2. Fakt późnego odebrania dziecka zostaje odnotowany w dokumentacji i przekazany wychowawcy ucznia oraz pedagogowi.

3. W przypadku, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecka zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły oraz policji o zaistniałej sytuacji. Następnie oczekuje z dzieckiem na przyjazd policji.

Nieprzestrzeganie przez ucznia zasad obowiązujących podczas zajęć w świetlicy:

1. Dziecko przebywające w świetlicy szkolnej zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, a także kulturalnego zachowania się, przestrzegania podstawowych zasad higieny oraz poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

2. W przypadku, gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, przejawia zachowania agresywne, nie szanuje sprzętu i wyposażenia świetlicy, opuszcza świetlicę bez zgody nauczyciela, nauczyciel informuje o tym rodziców/opiekunów oraz sporządza notatkę służbową.

3. W przypadku powtarzających się sytuacji niezastosowania się do regulaminu, uczniowie zgłoszeni będą do wychowawcy klasy w celu wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji.

4. Notoryczne niewłaściwe zachowanie wpłynie na obniżenie oceny z zachowania ucznia.

5. W przypadku braku poprawy zachowania ucznia dalsze działania podejmowane będą zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1798) oraz Regulaminem udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 37 w Krakowie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. Poz. 900.) art. 105

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 r. Nr 624 Poz. 61 z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1798)