Świetlica szkolna

Świetlica szkolna zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 17.00.

Zajęcia prowadzą: Joanna Bańbura, Katarzyna Czarnecka, Katarzyna Góralczyk, Justyna Szczęśniak, Marlena Waśko.

Rozkład zajęć:
07.00-07.45 – zabawy towarzyskie,

07.45-08.15 – zabawy indywidualne,
08.15-09.45 – zajęcia tematyczne,
09.45-10.45 – zabawy ruchowe,
12.30-13.30 – odrabianie zadań domowych,
13.30-14.30 – zajęcia tematyczne i czytelnicze,
14.30-15.30 – odrabianie zadań domowych, nauka własna,
15.30-17.00 – zabawy ruchowe, towarzyskie.

 

Proponujemy zajęcia: dydaktyczne, plastyczno-techniczne, muzyczne, teatralne, ruchowo-sportowe i czytelnicze w ramach następujących cykli tematycznych: „Baśnie znane i lubiane” „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Z przyrodą na co dzień”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Bezpieczni w szkole i na drodze”, „Savoire vivre dla dzieci”.

 

 

 

Imprezy w roku szkolnym 2022/2023:

 • Świetlicowy Dzień Dyni
 • Andrutowe szaleństwo (Dzień Chłopaka)
 • Dzień Życzliwości
 • Dzień Kropki
 • Dzień kolorowej skarpety
 • Baśnie znane i lubiane
 • Wystawa zwierząt
 • Wróżby andrzejkowe
 • Mikołajki
 • Świetlicowe kolędowanie
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie”
 • Poczta walentynkowa
 • Andrutowe szaleństwo (Dzień kobiet)
 • Konkurs fotograficzny „Znajdź wiosnę”
 • Dzień czekolady
 • Konkurs plastyczny „Moja pisanka”
 • Dzień Matki
 • Konkurs wiedzy o twórczości Juliana Tuwima
 • Święto Rodziny


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 W KRAKOWIE

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności programowej realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy szkoły.
 2. Zajęcia świetlicowe organizowane są wyłącznie dla dzieci z klas I-IV, których rodzice / prawni opiekunowie pracują zawodowo (wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu)

Podczas rekrutacji do świetlicy, w okresie reżimu sanitarnego, pierwszeństwo mają uczniowie rodziców pracujących w:

 • systemie ochrony zdrowia, realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • służbach mundurowych,
 • handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 1. W szczególnych przypadkach do świetlicy mogą uczęszczać również uczniowie klas V-VIII (uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii, nieobecność nauczyciela itp.).
 2. Podstawą zapisu do świetlicy jest karta zgłoszenia dziecka (dostępna na stronie internetowej szkoły i w świetlicy).
 3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicowych lub innych miejscach w szkole (sala gimnastyczna, sale lekcyjne) oraz na podwórku / boisku szkolnym.

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica jest czynna w godzinach 07.00-17.00. rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dzieci.
 2. Pobyt dziecka w świetlicy zostaje odnotowany w dzienniku.
 3. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
 4. Dzieci biorące udział w zajęciach nie mogą ich samowolnie opuszczać.
 5. W świetlicy uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w różnego rodzaju zajęciach: plastycznych, technicznych, muzyczno-ruchowych, sportowych, czytelniczych oraz kołach zainteresowań.
 6. Dzieci biorące udział w zajęciach świetlicowych zobowiązane są do zmiany obuwia i pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni (dotyczy to również dni, w których nie odbywają się zajęcia lekcyjne).
 7. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na terenie szkoły, rodzice / opiekunowie powiadamiają o tym wychowawców świetlicy. Dzieci wychodzą na te zajęcia samodzielnie bądź pod opieką prowadzącego zajęcia.
 8. Wychowawcy świetlicy współpracują z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym.
 9. Wychowawcy świetlicy mogą mieć wpływ na ocenę z zachowania ucznia, w edukacji wczesnoszkolnej jest to ocena opisowa.
 10. Opłaty za świetlicę (15zł miesięcznie) są dobrowolne. Przeznaczane są na zakup artykułów papierniczych, gier, zabawek oraz sprzętu sportowego.
 11. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty przynoszone do świetlicy przez dzieci.
 12. Korzystanie z telefonów i innych urządzeń multimedialnych jest możliwe wyłącznie za zgodą wychowawcy.
 13. Za celowe i umyślne szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Zobowiązani są oni do naprawy lub odkupienia zniszczonego sprzętu.

Procedura odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej

 1. Dziecko ze świetlicy odbierają rodzice / prawni opiekunowie lub osoba przez nich upoważniona.
 2. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie zapisu.
 3. Dziecko nie może zostać odebrane ze świetlicy bez wiedzy nauczyciela.
 4. Dziecko może być wcześniej zwolnione do domu i opuścić świetlicę wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców. Telefoniczne lub ustne zgłoszenia nie będą respektowane.
 5. W przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną w karcie zapisu, dziecko musi posiadać pisemne upoważnienie, czytelnie podpisane przez rodziców / opiekunów.
 6. Przyjście rodzica / opiekuna po dziecko jest jednoznaczne z jego odebraniem ze świetlicy, nie ma możliwości powtórnego przyprowadzania dziecka w danym dniu.
 7. Dzieci nie będą wydawane osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. W takiej sytuacji nauczyciel jest zobowiązany wezwać innego opiekuna dziecka. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka, nauczyciel wzywa policję. Z zaistniałej sytuacji wychowawca świetlicy zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową i poinformować wychowawcę ucznia oraz pedagoga.

Procedura odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej w czasie reżimu sanitarnego

 1. Dziecko odbierane jest osobiście przez rodzica / prawnego opiekuna / osobę upoważnioną  z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 2. Rodzic / prawny opiekun / osoba upoważniona do odbioru dziecka wchodzi do holu szkoły, dezynfekuje ręce.
 3. Powiadamia domofonem wychowawcę świetlicy o przybyciu w celu odbioru dziecka.
 4. Następnie oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu (hol szkoły), utrzymując, co najmniej 1,5 m odstępu od innych ludzi.
 5. Wychowawca odprowadza dziecko do drzwi sali i przekazuje pracownikowi obsługi.
 6. Wyznaczony pracownik szkoły sprowadza dziecko do szatni, gdzie nadzoruje ubieranie się dziecka.
 7. Przekazuje dziecko rodzicowi / prawnemu opiekunowi / osobie upoważnionej.

Procedura w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy

 1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami / opiekunami dziecka informując o konieczności natychmiastowego odbioru dziecka.
 2. Fakt późnego odebrania dziecka zostaje odnotowany w dokumentacji i przekazany wychowawcy ucznia oraz pedagogowi.
 3. W przypadku, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami / opiekunami dziecka zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły oraz policji o zaistniałej sytuacji. Następnie oczekuje z dzieckiem na przyjazd policji.

Zawieszenie ucznia w zajęciach świetlicowych

 1. Dziecko przebywające w świetlicy szkolnej zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, a także kulturalnego zachowania się, przestrzegania podstawowych zasad higieny oraz poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 2. W przypadku, gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, przejawia zachowania agresywne, nie szanuje sprzętu i wyposażenia świetlicy, opuszcza świetlicę bez zgody nauczyciela, nauczyciel informuje o tym rodziców / opiekunów oraz sporządza notatkę służbową.
 3. W przypadku powtarzających się sytuacji niezastosowania się do regulaminu, uczniowie zgłoszeni będą do wychowawcy klasy w celu wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji.
 4. Notoryczne niewłaściwe zachowanie wpłynie na obniżenie oceny z zachowania ucznia.
 5. W przypadku braku poprawy zachowania oraz zagrożenia bezpieczeństwa innych dzieci / nauczycieli zostaje podpisany kontrakt z rodzicami i uczniem, w którym umieszcza się m. in. informację o zawieszeniu ucznia w prawach uczestnika świetlicy na określony czas.

Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19

Zasady bezpieczeństwa podczas epidemii koronawirusa COVID-19  zawarte są w Procedurach Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 37.

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 ze zm.), art. 105 
Załącznik Nr 3 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 624 poz. 61 z 2001 r. ze zm.)
Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 649, ze zm.)
ust. 5 i 6 Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. ( Dz. U. Z 2017 r. poz. 649, ze zm.)