Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie
os. Stalowe 18
31-922 Kraków

tel.: 12 644 39 17
fax: 12 642 16 51
e-mail: sp37krakow@gazeta.pl

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara WIKIERA

Przyjmuje: we wtorki – w godz. 08.30-11.00, w środy – w godz. 15.00-16.00

ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY
mgr Julita STANKOWSKA

Przyjmuje: w poniedziałki – w godz. 11.30-13.00, we wtorki – w godz. 14.00-15.30


SEKRETARZ SZKOŁY
Jolanta Ostrowska

REFERENT
Mirosława Dziurdzia

Poniedziałek: 07.30-18.00
Wtorek: 07.30-18.00
Środa: 07.30-18.00
Czwartek – dzień bez przyjmowania stron
Piątek: 07.30-18.00


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Marlena Dyrek

e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Szkoła Podstawowa nr 37 z siedzibą w Krakowie, os. Stalowe 18.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

 Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Wasze dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Waszej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Marlena Dyrek.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Wam w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.