Profilaktyka

Profilaktyka jest realizowana w szkole w oparciu o Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. Jego założenia dedykowane są zarówno do uczniów jak i rodziców, a ich realizacja odbywa się w ramach zajęć lekcyjnych, kółek zainteresowań, zajęć dodatkowych, uroczystości szkolnych, warsztatów, pogadanek i spotkań z rodzicami. Uczniowie uczestniczą również w ogólnopolskich i miejskich projektach profilaktycznych:

 • „Nie pal przy mnie, proszę”,
 • „Twoja krew, moje życie”,
 • „Powiedz NIE Przemocy”,
 • „Europejski Dzień Sportu”,
 • „Trzymaj formę”,
 • „Szkoła sportowych talentów”,
 • „Rowerowy stars – rowerowy maj”.

Realizując działania profilaktyczne współpracujemy z: Strażą Miejską Miasta Krakowa, KMP VIII, Komisariatem Wodnym Policji, Sanepidem, Studium Prawa Europejskiego, UMK, MZ.

Działania profilaktyczne wspiera również higienistka szkolna, która oprócz udzielania bieżącej pomocy doraźnej realizuje programy takie jak np. bilans czy fluoryzacja. Ponadto współpracuje ona z rodzicami w zakresie poradnictwa i profilaktyki prozdrowotnej.


W naszej szkole już kolejny rok jest realizowany program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”. Program ma charakter profilaktyczny i jest skierowany do uczniów klas I-III oraz ich rodziców. Inicjowany jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji. Głównym celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich.
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postaw asertywnych, w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie.

Program umożliwia realizację zajęć metodami aktywizującymi  dostosowanymi do możliwości rozwojowych dzieci. Składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następującej tematyce:

 1. Co to jest zdrowie?
 2. Od czego zależy nasze zdrowie?
 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 4. Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?
 5. Nie pal przy mnie, proszę!

Zajęcia są prowadzone według zaproponowanych scenariuszy programu „Nie pal przy mnie, proszę” oraz pomysłu nauczycieli. Postacią towarzyszącą dzieciom podczas zajęć jest główna bohaterka realizowanego programu – wiewiórka Wiki. Podczas zajęć dzieci zdobywają i poszerzają swoją wiedzę na temat zdrowia oraz uświadamiają sobie, że mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji.

 

 

 

 


Twoja krew, moje życie

Jest to ogólnopolska kampania promująca honorowe krwiodawstwo i realizowana jest w oparciu o program polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia. Realizatorami kampanii są Narodowe Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Motywem przewodnim inicjatywy jest Czerwona Nitka, która symbolizuje łączącą nas więź. Ten swoisty symbol pokazuje, że wokół każdego z nas są ludzie oddający krew i warto zainspirować się ich postawą.

Nasza Szkoła uczestniczy w tym programie od 2018 roku. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zostali wyposażeni w materiały dydaktyczne oraz scenariusz zajęć na temat: Dlaczego powinniśmy oddawać krew? Dzieci dowiedziały się między innymi co to znaczy być honorowym krwiodawcą i z czego składa się krew. Każde dziecko zostało obdarowane pamiątkowym ołówkiem, a Szkoła zdobyła Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi.