Hala pneumatyczna

balonZasady wynajęcia hali pneumatycznej:
1. Hala pneumatyczna jest wynajmowana od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-22.00.
2. Koszt wynajmu hali wynosi 150 zł za godzinę (od X do V).
3. Rezerwacji można dokonać dzwoniąc pod nr tel.: 12 644 39 17.

Regulamin hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 37 w Krakowie (os. Stalowe 18):

W czasie eksploatacji hali pneumatycznej (tzw. balonu) obowiązuje regulamin boiska wielofunkcyjnego. Dodatkowo:
1. Zabrania się umyślnego otwierania drzwi ewakuacyjnych (jeśli nie ma zagrożenia) pod groźbą kary pieniężnej w wysokości 2 000 zł.
2. Zabrania się zatykania wylotów powietrza, siadania na ich ramie, przebierania się w pobliżu tego miejsca.
3. Pod balonem maksymalnie może przebywać 50 osób.
4. Podczas lekcji wychowania fizycznego oraz gier komercyjnych na boisku pod balonem przebywa tylko upoważniona grupa pod opieką nauczyciela lub trenera.
5. Nauczyciel wchodzi do hali jako pierwszy, następnie wchodzą uczniowie w kolejności wskazanej przez nauczyciela.
6. Za szkody wyrządzone w danym czasie użytkowania konsekwencje ponosi osoba pełnoletnia, opiekun grupy, trener, nauczyciel znajdujący się z podopiecznymi na obiekcie.
7. Rodzice lub opiekunowie ucznia ponoszą koszty naprawy  szkody, jeśli była ona wynikiem nieprzestrzegania przez uczniów regulaminu i zaleceń nauczyciela.
8. Pod balonem przebywać mogą tylko grupy zorganizowane.

Regulamin boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37 w Krakowie (os. Stalowe 18):

1. Administratorem boiska szkolnego jest Szkoła Podstawowa nr 37.
2. Boisko wielofunkcyjne przeznaczone jest do:  rekreacji sportowej, zajęć wychowania fizycznego, lekkiej atletyki, tenisa ziemnego, piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki nożnej małych rozmiarów, koszykówki. Inne dyscypliny uprawiane mogą być wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą administratora  boiska.
3. Na terenie obiektu, w godzinach 8.00-16.00, uczniowie mogą przebywać tylko pod opieką nauczyciela lub instruktora.
4. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką osoby dorosłej.
5. Osobom postronnym nie wolno przebywać na terenie obiektu bez zezwolenia administratora obiektu.
6. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej opiekun.
7. Z obiektu mogą korzystać wszyscy chętni po wcześniejszym dokonaniu imiennej rezerwacji boiska lub kortu oraz opłaceniu zarezerwowanych terminów.
8. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do kulturalnego zachowania oraz stosowania się do sportowych zasad „fair play”.
9. Korzystający z obiektu zobowiązani są do posiadania strojów sportowych oraz obuwia zamiennego – butów sportowych przystosowanych do sztucznej nawierzchni.
10. Zabrania się stosowania obuwia z korkami, obuwie na wysokim obcasie oraz innych butów mogących uszkodzić nawierzchnię.
11. Za kradzieże, zagubione oraz zniszczone rzeczy na terenie obiektu administrator nie ponosi odpowiedzialności.
12. Administrator boiska wielofunkcyjnego nie ponosi odpowiedzialności za stan nawierzchni w trakcie oraz tuż po opadach atmosferycznych. Korzystający z boiska lub kortów robią to na własną odpowiedzialność oraz zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.
13. Odwołanie rezerwacji jest możliwe z zachowaniem 48 godzinnego terminu wyprzedzenia. W przypadku nie zachowania powyższego terminu najemca zostanie obciążony pełnym kosztem wynajmu za dany termin.
14. Rezerwacja może nie dojść do skutku w przypadku dużych opadów atmosferycznych (np. zalegająca woda na powierzchni boiska).
15. Godziny otwarcia obiektu: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00, sobota, i niedziela wg grafiku rezerwacji.
16. Na terenie boiska wielofunkcyjnego zakazuje się: dewastacji obiektu, spożywania alkoholu, przebywania pod wpływem alkoholu i środków odurzających, wprowadzania zwierząt, wjazdu wszelkich pojazdów, rozniecania ognia, zaśmiecania obiektu.
17. W czasie korzystania z boiska wielofunkcyjnego obowiązuje nakaz przykręcania bramek do podłoża w miejscach do tego przeznaczonych.
18. Za stan bezpieczeństwa oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas prowadzonych zajęć lub rozgrywek na boisku odpowiada nauczyciel lub osoba wynajmująca obiekt.
19. Wszystkie sporne kwestie wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga administrator boiska wielofunkcyjnego.
20. Przypadki nieprzestrzegania regulaminu należy niezwłocznie zgłaszać administratorowi obiektu (tel. 12 644 39 17), Policji (tel. 997) lub Straży Miejskiej (tel. 986).