Innowacje i projekty (klasy I-VIII)

Dziel się Uśmiechem – IX edycja programu edukacyjnego

W obecnym roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas I-III naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskim  programie „Dziel się Uśmiechem”.

Organizatorem tego programu jest Polski Czerwony Krzyż i MARS Polska we współpracy z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym oraz Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej.

Każdy uczestnik otrzymał pakiet składający się z pasty i szczoteczki do zębów, zeszytu ćwiczeń oraz gumy „Orbit”. Podejmowane działania edukacyjne mają zachęcić dzieci do prawidłowej higieny jamy ustnej. W atrakcyjny sposób dowiadują się jak dbać o własne zęby i piękny uśmiech.

 

 

 

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami rugby” – innowacja pedagogiczna w zakresie wychowania fizycznego dotyczy uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022.

Innowacja ma charakter mieszany: organizacyjno-programowo-metodyczny, a autorem i prowadzącym zajęcia jest mgr Barbara Wikiera. Celem innowacji jest podniesienie sprawności uczniów po okresie pandemicznym – wspieranie w zakresie fizycznym, psychicznym i wolicjonalnym.

Założeniem programu jest wszechstronna zgodna z potrzebami rozwojowymi aktywność ruchowa oraz wprowadzanie form ćwiczeń gimnastycznych podporządkowanych celom ogólnorozwojowym i terapeutycznym. Podstawowym celem proponowanych zabaw i ćwiczeń jest działanie korekcyjne w przypadku stwierdzonych wad postawy, przeciwdziałanie powstawaniu oraz pogłębianiu się wad postawy ciała przy pomocy gimnastyki i dyscypliny rugby.

Rugby – dyscyplina, która w swojej prostocie i dostępności, z nieskomplikowaną techniką oraz możliwością realizacji w dowolnych warunkach idealnie wpisuje się w kształcenie dzieci. Forma ruchu poprzez zabawę ma ogromne korzyści zdrowotne. To także środek wspomagający rozwój aparatu ruchu oraz układów: oddechowego, krwionośnego i nerwowego dzieci. Ćwiczenia z piłkami oraz małe uproszczone gry w rugby zastąpią monotonne, schematyczne ćwiczenia nieatrakcyjne dla dzieci i nawiązują także do tradycji i pasji SP nr 37 w Krakowie, środowiska lokalnego i współpracy szkoły z NRK Kraków.

Efekty:

 • poprawa postawy ciała dziecka – harmonijny rozwój struktur mięśniowych;
 • pozytywne odczucie w kontakcie z innym człowiekiem;
 • swobodę zachowań i naturalności;
 • rozładowania energii;
 • zaangażowanie;
 • pewność siebie;
 • radość działania w grupie;
 • poprawi funkcjonowanie uczniów w zakresie sfery psychoruchowej.

Dzieci uzdolnione sportowo lub wyrażające chęć uprawiać sport w zwiększonej ilości godzin wychowania fizycznego mogą zapisać się na zajęcia treningowe w szkole lub w klubie NHRK Kraków.

 

 

 

 

Innowacja matematyczna w klasach I-III – program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci

Do eksperymentu pedagogicznego w formie innowacji pedagogicznej zaprosiła nauczycieli naszej szkoły prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska w 2015 roku. Według jej badań więcej niż połowa dzieci jest obdarowana zadatkami uzdolnień matematycznych. Uzdolnienia matematyczne są tu rozumiane szeroko jako uzdolnienia do nauk ścisłych, do bardziej precyzyjnego rozumowania.

Celem innowacji jest przede wszystkim wspomaganie rozwoju umysłowego w połączeniu z edukacją matematyczną, czyli skracanie czasu potrzebnego dzieciom do osiągnięcia wyższego poziomu rozumowania oraz budowanie systemu wiadomości i umiejętności matematycznych, który pozwoli dzieciom osiągać sukcesy w następnych latach edukacji i lepiej radzić sobie w sytuacjach życiowych. Ważne jest również kształtowanie odporności emocjonalnej, bo jest warunkiem niezbędnym każdego sukcesu.

Proces uczenia się musi być dopasowany do strefy najbliższego rozwoju (koncepcja L. S. Wygotskiego) i dlatego innowacja zaczyna się od diagnozy pedagogicznej w postaci eksperymentów diagnostycznych. Następnie realizowany jest program do klasy I opracowany i udostępniony naszej szkole przez prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską. Autorskie programy do klasy II i III są opracowane przez nauczycieli realizujących innowację. To właśnie oni decydują o zakresie rozszerzenia treści edukacyjnych i jest to uzależnione od możliwości dzieci oraz zaangażowania uczniów i rodziców danej klasy. Do skutecznego pielęgnowania i rozwijania uzdolnień matematycznych jest niezbędna dobra współpraca z rodzicami.

Innowacja zakłada odejście od tzw. „papierowej edukacji” (szczególnie w klasie I). Preferowane są metody oparte na działaniu, manipulacji i obserwacji skutków – metody zadaniowe, problemowe, metoda „uczył Marcin Marcina”, metoda naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań z treścią z zastosowaniem rozumowania przez wgląd, gry dydaktyczne.

 

 

 

 

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III (edycja III)

Innowacja ma charakter programowo-metodyczny i została wprowadzona w klasach pierwszych podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Autorem projektu jest pani Honorata Szanecka, a projekt wdrażają panie Bożena Cichoń i Jolanta Gębicka w okresie od października 2021 r. do maja 2022 r.

Innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Trzecia edycja projektu polega na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących. Ponadto projekt ma na celu wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie.

Cele ogólne innowacji:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
 • wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie, integracja zespołu klasowego,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

 • I MODUŁ od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. PODRÓŻE MAŁE I DUŻE,
 • II MODUŁ od 01.01.2021 r. do 31.03.2022 r. NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY,
 • III MODUŁ od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r. NA RATUNEK.

W każdym z modułów klasa wybierze jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania. Lektury będą czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów a także przez zaproszonych gości.

Po zrealizowaniu każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu wykonanych zadań. Zakończenie modułu zostaje nagrodzone potwierdzeniem. Realizacja wszystkich trzech modułów skutkuje otrzymaniem Certyfikatu dla klasy i nauczyciela. Uczniowie otrzymują też dyplom.

 

 

 

 

Innowacja pedagogiczna „Książka drogowskazem życia”

Adresatami innowacji są uczniowie klas 4-8 oraz ich rodzice. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2021/2022. Zajęcia innowacyjne odbywają się w ramach m. in. zajęć obowiązkowych, zajęć bibliotecznych, godzin wychowawczych, zajęć dodatkowych np. wyjść do bibliotek.

Celem głównym innowacji jest wspieranie rozwoju edukacyjnego, moralnego, emocjonalnego uczniów; rozbudzenie zainteresowania uczniów czytelnictwem przez wzbudzanie przekonania, że książka jest ciekawym, atrakcyjnym i skutecznym sposobem zdobywania wiedzy oraz promocja wartościowej literatury.

I.Kaleta, M. Tasior

 

 

 

 

Innowacja pedagogiczna Szkolny Wolontariat „Moc Pomagania”

Głównym założeniem innowacji jest zintegrowanie działań wolontaryjnych w klasach I-VIII oraz wypracowanie spójnego systemu włączania uczniów do przedsięwzięć o charakterze pomocowym a także rozwijanie ich umiejętności w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Podejmowane inicjatywy w ramach szkolnego wolontariatu mają pomóc w dostrzeganiu potrzeb drugiego człowieka, kształtowaniu kompetencji i zachowań społecznych oraz dobrym wykorzystaniu talentów.

B. Cichoń, B. Janik, K. Wodecka-Koterwa

 

Innowacje z języka angielskiego w roku szkolnym 2021/2022:

Reading is magic! Innowacja skierowana jest do uczniów 2a, 2b, 3a, 3b.

Po każdym rozdziale podczas zajęć omawiane są książki z serii Pearson English Kids Readers, Pearson English Readers oraz Pearson English Active Readers. Innowacja polega na czytaniu książek uczniom w przyjaznej atmosferze wraz z odtwarzaniem ebooków i zapisywaniem kluczowych zwrotów do zapamiętania i rozwiązywaniem kart z ćwiczeniami.

Let’s play. Innowacja skierowana jest do uczniów klas 4a, 4b, 6b, 7a, 7b.

Podczas zajęć uczniowie wykorzystują gry planszowe, karciane, interaktywne i ruchowe, zapoznają z językiem angielskim i stwarzają naturalne warunki do jego używania oraz wypracowują umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, zespole projektowym.

Reading is your power. Innowacja skierowana jest do uczniów klas 6a, 6b.

Podczas zajęć omawiane są książki z serii Pearson English Kids Readers, Pearson English Readers oraz Pearson English Active Readers. Innowacja polega na czytaniu książek uczniom lub czytaniu książek przez uczniów w przyjaznej atmosferze wraz z zapisywaniem kluczowych zwrotów i zdań, rozwiązywaniem kart z ćwiczeniami, a także na tworzeniu mapy myśli i lapbooków.

 

 

 

 

„EKO-SZKOŁA 2022” to roczny ogólnopolski projekt edukacyjny

Projekt skierowany jest dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek edukacyjnych z terenu całej Polski. Powstał w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będą dzielić się pomysłami jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia. W tym roku szkolnym realizowana jest III edycja projektu – „EKO-SZKOŁA 2022”.

Główne cele projektu „EKO-SZKOŁA” to:

 • nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym;
 • uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego;
 • poszerzanie wiedzy uczniów o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują;
 • pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska;
 • kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju a także i na świecie;
 • poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną;
 • promowaniu postaw proekologicznych;
 • poszerzenie zagadnień z podstawy programowej z przyrody, biologii, geografii i chemii;
 • realizacja punktu 6 „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne”, zawartego w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 ogłoszonych przez MEiN.

 

Projekty w roku szkolnym 2021/2022

Projekt Edukacyjny „Uczeń-Obywatel”– w projekcie uczestniczy klasa 6b. Celem projektu jest zapoznanie z historią, strukturą i funkcjonowaniem samorządu krakowskiego. Uczniowie klasy 6b raz w miesiącu uczestniczą w wykładach i wycieczkach śladami samorządu krakowskiego.


ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA!

Szanowni Państwo,
Rozpoczyna się rekrutacja uczniów do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 2 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 r.

Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych biorących udział w projekcie między innymi do:

Uczniów Szkoły Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie, 31-922 Kraków, os. Stalowe 18.

Uczniowie mogą składać formularze rekrutacyjne na następujące zajęcia: 

 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 2. Zajęcia wyrównawcze z przyrody
 3. Koło młodych badaczy przyrody
 4. Koło matematyczno-informatyczne

Ilość miejsc jest ograniczona.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych poprzez organizację zajęć rozwijających w tym: kół naukowych, warsztatów, laboratoriów, zajęć pozaszkolnych oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki z wykorzystaniem, narzędzi TIK oraz e-learningu.
Kryterium formalne: status ucznia/uczennicy szkoły biorącej udział w projekcie.
Termin rekrutacji: 2-20 września 2019 r.
Niezbędne dokumenty rekrutacyjne – Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy dla ucznia, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu, zakres danych osobowych do systemu SL; dokumenty należy składać zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w sekretariacie szkoły do 20 września 2019 r.
Niezbędne informacje można uzyskać w Biurze Realizatora Projektu w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty Krakowie, ul. Ułanów 9a lub pod nr tel.: 12 617 88 82 oraz u Koordynatora szkolnego Pani Eweliny Majdy pod nr tel.: 790 405 057, e-mail: biuro@fabrykapostepu.pl.

ZAPRASZAMY!

Pliki dostępne w sekretariacie szkoły oraz do pobrania ze strony internetowej szkoły:
Regulamin Rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy dla ucznia
Deklaracja uczestnictwa ucznia
Oświadczenie uczestnika projektu
Zakres danych osobowych


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 W KRAKOWIE UCZESTNICZY W:

 1. PROJEKTACH EDUKACYJNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:
 • „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków”
 • X Edycja „Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń”
 • „Powiedz NIE Przemocy”
 • „Twoja krew, moje życie”
 • Antynikotynowa Edukacja Zdrowotna „Bieg po zdrowie”
 • „Trzymaj Formę” – klasy V-VIII
 • „Lepsza Szkoła” – ocena prac oraz analiza i porównywanie wyników uzyskanych przez uczniów naszej szkoły z wynikami uczniów w całej Polsce
 • „Sto na Sto – z okazji odzyskania Niepodległości sto lekcji o Żołnierzach Wyklętych”
 • BohaterOn w Twojej Szkole – kartka dla Powstańca
 • „Bieg po zdrowie” – dla IV klas
 • „Kino za baterie”

PROJEKTACH EDUKACYJNYCH DLA KLAS I-III:

 • Ogólnopolski projekt czytelniczy „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”
 • Projekt ekologiczny „Jestem eko – kształtuję środowisko w Krakowie”
 • Projekt ekologiczny „Kino za baterie”
 • Projekt edukacyjny – VII Słoneczna InterGRAcja „Korowód Nowohucki. Niepodległa. Reaktywacja.”
 • Projekt „Moja krew – twoje życie”
 • Akademia Filmowa Najmłodszego Widza

PROJEKTACH EDUKACYJNYCH OGÓLNOSZKOLNYCH:

 • Wyjazd do RUMUNII – „Poznajemy Polonię w Kaczyka”
 • 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • Konkurs plastyczny „Jeszcze Polska nie zginęła” – dla klas 1-8
 • „Noc w szkole” dla IV klas
 • Ogólnoszkolny przegląd kolęd
 • Warsztaty dla przedszkolaków
 • Jasełka
 • Projekt matematyczny dla klas IV pt. „MIARY I WAGI” oraz klas VI pt. „WŁASNOŚCI FIGUR PŁASKICH”

MIEJSKICH I OGÓLNOPOLSKICH PROGRAMACH SPORTOWYCH:

 • „Krakowska Olimpiada Młodzieży”
 • „Tańczę w Krakowie”
 • „Rugby dla każdego”
 • „Lekkoatletyka dla każdego! Młodzieżowe Spotkania z Lekką Atletyką”
 • „Krakowska Basketmania”
 • „SKS 2019”
 • „SKS 2020”
 • „Europejski tydzień sportu – RUGBY”
 1. INNOWACJACH:

MATEMATYCZNA:

 • Klasy I – „Program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej” opracowała E. Gruszczyk-Kolczyńska przy pomocy E. Zielińskiej
 • Klasy II – „Program rozwijania zadatków uzdolnień matematycznych dzieci w drugim roku nauki szkolnej”
 • Klasa III a – „Program rozwijania zadatków uzdolnień matematycznych dzieci w trzecim roku nauki szkolnej”

SPORTOWA:

 • MINI KOSZYKÓWKA I RUGBY TAG W KLASACH 1-3 – Program rozwija ogólną sprawność dziecka poprzez zaznajomienie ze sportami koszykówki i rugby przez okres trzyletni
 1. AKCJACH, KWESTACH:
 • Góra Grosza
 • Gwiazdka dla zwierzaka
 • „Kredkobranie”
 • „Miesiąc Dobroci dla Zwierząt”
 • „Zakręceni dla Hospicjum” – zbieranie zakrętek dla hospicjum
 • „Kartka dla Hospicjum”
 • Organizacja Światowego Dnia Zwierząt połączonego z prezentacją zwierząt
 • Sprzedaż kartek świątecznych dla Stowarzyszenia Sursum Corda
 • Czerwonokrzyska Gwiazdka
 • Sprzedaż kartek świątecznych dla Fundacji Pomoc Krakowskiego Hospicjum
 • Świąteczna zbiórka darów dla Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie KRESY
 • Kiermasz świąteczno-bożonarodzeniowy
 • „Zima w Szkole”
 1. SZKOLNYCH KONKURSACH  PRZEDMIOTOWYCH:
 • Konkurs plastyczny „Projekt koszulki rugby” – klasy I-IV
 • Konkurs plastyczny dla klas pierwszych pt. ,,Pluszowy Miś”
 • Szkolny Konkurs Plastyczny Dotyczący Europejskiej Konwencji Praw Człowieka adresowany do uczniów klas IV-VIII, połączony z debatą poświęconą w/w tematyce z udziałem przedstawicieli klas IV-VIII i rodziców
 • Konkurs Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego – etap szkolny
 • Konkurs j. angielskiego i niemieckiego dotyczący zwyczajów bożonarodzeniowych w krajach anglo- i niemieckojęzycznych adresowany do uczniów klas III-VIII
 • Konkurs świąteczny „ChristmasCustoms” – klasy VII i VIII
 • Mistrz tabliczki mnożenia w ramach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia – klasy I-VIII
 • Krakowska Matematyka – etap szkolny
 • Konkursu Wiedzy o Krakowie „Krakusek” – klasy III
 • Konkurs plastyczny „Jeszcze Polska nie zginęła” – klasy I-III
 • Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel miś” – klasy I-III
 • Konkurs na najładniejszą klasową choinkę” – klasy I-III
 1. KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH, TEMATYCZNYCH:
 • Małopolski Konkurs Matematyczny – etap szkolny i rejonowy
 • Małopolski Konkurs Geograficzny – etap szkolny
 • Małopolski Konkurs Historyczny – etap szkolny, rejonowy
 • Małopolski Konkurs Języka Angielskiego – etap szkolny, rejonowy
 • Małopolski Konkurs Chemiczny – etap szkolny
 • Małopolski Konkurs z Fizyki – etap szkolny
 • Małopolski Konkurs Biologiczny – etap szkolny
 • Małopolski Konkurs Języka Polskiego – etap szkolny, rejonowy
 • Małopolski Konkurs z Języka Niemieckiego – etap szkolny
 • Małopolski Konkurs „Z Dobrą Nowiną przez życie” – etap szkolny, rejonowy
 • Ogólnopolski Konkurs Tematyczny „Losy żołnierza dzieje oręża polskiego w 1939-1948. W walce o wolną Polskę” – etap szkolny, rejonowy, wojewódzki
 • XVI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Nowohuccy Mistrzowie Ortografii
 • Konkurs organizowany przez SMMK – „Prawo i My”
 1. INNE W KONKURSACH I SPORCIE:
 • Międzyszkolnym konkurs „Jestem eko – kształtuję środowisko w Krakowie” – rok z Eko Wiewiórką – I m-ce klasa I a
 • Organizacja Międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego „Słodkie kociaki i inne zwierzaki”
 • Międzyszkolny konkurs plastyczny „KARTKA BOŻONARODZENIOWA DLA ŻOŁNIERZY WOJSK SPECJALNYCH W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI” II miejsce – uczeń z  II klasy
 • Konkurs „Christmas customs” dla klas III i IV
 • Konkurs plastyczny „Dalsze przygody Gangu Słodziaków” – klasy I

RUGBY:

 • Międzyszkolny Turniej Rugby TAG „Zajrzyj do Huty” 22.09
  I i IV miejsce w kategorii klas III-IV i pokazowy mecz klas VI
 • Międzyszkolny Turniej Rugby Tag – Europejski Tydzień Sportu 28.09
  II, III i VI miejsce w kategorii klas III-IV oraz sparingowy mecz klas V i VI
 • Regionalny Turniej Dzieci i Młodzieży w Bolesławcu 14.10
  I miejsce żaków w barwach NHRK Kraków
 • Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Rugby 7 w Bolesławcu 14.10 – VIII miejsce w barwach NHRK Kraków
 • Regionalny Turniej Dzieci i Młodzieży Kraków – Nowa Huta 21.10
 • I miejsce żaków, II miejsce mini żaków i III miejsce młodzików NHRK Kraków – II Turniej Niepodległości w Nowym Sączu 03.11 II miejsce w mikrusie i mini żaku oraz mecz towarzyski młodzieży w barwach NHRK Kraków
 • Krakowski Międzyszkolny Turniej Rugby Tag 20.11 w Szkole Podstawowej nr 52 w Krakowie I miejsce w kategorii klas IV i VI
 • Małopolski Półfinałowy Turniej Szkolnej Ligi Rugby Tag 06.12 III miejsce w kategorii klas VI, IV miejsce w kategorii klas IV
 • Krakowskie Eliminacje do Pucharu Tymbarku 06.11 na obiektach Com-Com Zone w Krakowie – Nowej Hucie, U10 i U12 klasa IV a

KOSZYKÓWKA:

 • Krakowska Olimpiada Młodzieży – Igrzyska Dzieci w Koszykówce Chłopców: Zajęcie III miejsca w Krakowie
 • Udział w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki o Puchar Rektora AGH – XI miejsce
 • Udział w Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki „Wieliczka Cup” – XIV miejsce
 • VII Turniej Piłkarski „Orlików” o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa – XIV miejsce oraz I miejsce w rozgrywanym turnieju rzutów karnych
 • Turniej Mini Koszykówki „Basketmania” – III miejsce
 • Noworoczny Turniej Mini Koszykówki o Puchar Dyrektora SP 100 – IV miejsce
 • Udział w rozgrywkach KOZKosz, w których uczestniczą uczniowie naszej szkoły w kategorii chłopców (VIII) oraz Kadetek (III miejsce)

TANIEC:

 • Piracki Turniej Tańca w ramach programu „Tańczę w Krakowie” – zdobycie pucharu – klasy I

W obecnym roku szkolnym 2020/2021 kontynuujemy II edycję programu „Powiedz NIE przemocy” przerwaną w marcu 2020 z powodu pandemii.

W naszej szkole odbyły się warsztaty z psychologiem „Stres” oraz „Depresja”. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas I-VIII. Mamy nadzieję, że w obecnych, niepewnych czasach pomogły one uczniom uporać się z wieloma trudnościami.

Planujemy warsztaty dla rodziców i uczniów – „Bezpieczeństwo w sieci” realizowane przy wsparciu KM Policji oraz „Odpowiedzialność prawna nastolatków” prowadzone przez SMMK. Mamy też w planach warsztaty ekologiczne dla uczniów klas IV oraz warsztaty z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy dla uczniów kl. V-VIII prowadzone przez pracowników MOPS.

Wiosną, jak co roku chcemy zaprosić funkcjonariuszy Komisariatu Wodnego Policji, by zapoznali naszych najmłodszych uczniów z zagadnieniem „Bezpieczeństwa nad wodą”.

Mamy nadzieję, że sytuacja zdrowotna pozwoli zrealizować te i wiele jeszcze innych działań profilaktycznych w naszej szkole.


POWIEDZ NIE PRZEMOCY – II EDYCJA

W obecnym roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła ponownie przystąpiła do projektu „Powiedz NIE Przemocy”. Projekt ma na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkole. Skoncentrowany jest na rozpoznawaniu i wzmacnianiu zasobów i potencjału szkoły oraz jej społeczności. Celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych w zakresie zapobiegania przemocy rówieśniczej, zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz tworzenie przyjaznego środowiska w szkole.

Cele szczegółowe:

 • kreowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły;
 • zaangażowanie uczniów w przeciwdziałanie przemocy, zwrócenie uwagi
  na występujące zagrożenia oraz kształtowanie nawyków ich unikania;
 • zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci;
 • promowanie wśród dzieci kreatywnych sposobów spędzania czasu wolnego;
 • zachęcanie uczniów do odkrywania talentów i rozwijania zainteresowań.

W ramach projektu w dniu 22.11.2019 dla uczniów klas I-III odbył się w szkole: SZKOLNY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY. Zaczęliśmy od godziny 8.00 grą planszową dla uczniów „Życzliwy wyścig”. Później otworzyliśmy Teatr – uczniowie wzajemnie przedstawiali sobie scenki o tematyce związanej z profilaktyką przemocy rówieśniczej, które na długo wcześniej pieczołowicie przygotowywali. O godzinie 9.30 – Słowo do uczniów wygłosiła p. wicedyrektor Julita Stankowska, następnie uroczyście  wspólnie odśpiewano „Piosenkę o pomaganiu ludziom”. Na zakończenie uczniowie wymienili między sobą „Pocztówki z Krainy Miłego Słowa”, które wykonywali w dniach poprzedzających uroczystość. Wszyscy uczestnicy, nie tylko miło spędzili czas, ale przede wszystkim przypomnieli sobie jaką wartością jest życie bez przemocy na co dzień.

 

 

 

 

W dniu 05.12.2019 r. w szkole odbyły się warsztaty dla dzieci i rodziców na temat kreatywnych form wspólnego spędzania czasu. W warsztatach brali udział rodzice i uczniowie klas I-III. W ten wieczór szkoła zamieniła się w arenę rozgrywek gier planszowych. Rodzice, dzieci i nauczyciele świetnie się bawili.

 

 

 

 


W obecnym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu „Powiedz NIE przemocy”, który organizuje Komisariat Policji VIII w Krakowie i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9.

Projekt „Powiedz NIE Przemocy”, ma na celu zwiększanie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym obywatelskim, rozwijanie ich zainteresowań, umiejętności społecznych, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka.

Projekt odbywa się pod Patronatem Rady Dzielnicy XIV Czyżyny i Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

 

W ramach projektu odbędą się:

 • Szkolny Dzień bez Przemocy – 14.02.2019,
 • spotkania tematyczne z udziałem policjantów z Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komisariatu Policji VIII, m. in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów  unikania zagrożeń dla klas 4-8 – 12-13.12.2018,
 • szkolenie dla nauczycieli „Przemoc rówieśnicza” – organizowane przez Komisariat Policji VIII oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9,
 • warsztaty dla uczniów dotyczące alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego – prowadzone przez wychowawców klas,
 • warsztaty dla dzieci i rodziców na temat kreatywnych form wspólnego spędzania czasu wolnego,
 • przygotowanie spotu promującego przeciwdziałanie przemocy.

Spotkania z policjantami (12-13.12.2018)

W dniach 12 i 13 grudnia w szkole odbyły się spotkania tematyczne z udziałem policjantów z Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komisariatu Policji VIII, m. in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów  unikania zagrożeń. W spotkaniach wzięli udział uczniowie z klas IV-VIII. Ciekawa lekcja, przydatne wiadomości, potrzebne informacje – oto komentarze uczniów  po przeprowadzonych zajęciach. Dwudniowy pobyt policjantów w szkole na pewno przyniesie uczniom wiele korzyści.

 

 

 

 

Szkolny Dzień bez Przemocy (14.02.2019)

W dniu 14.02.2019 r. obchodziliśmy SZKOLNY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY. Udział w uroczystości wzięli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Celem SZKOLNEGO DNIA BEZ PRZEMOCY było:

 • Kreowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły,
 • Uświadomienie uczniom potrzeby bezpieczeństwa,
 • Uświadomienie uczniom szkodliwości zachowań agresywnych,
 • Kształtowanie właściwych postaw rówieśniczych,
 • Integrowanie społeczności szkolnej,
 • Promowanie kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

Wszyscy uczniowie i nauczyciele przyszli w tym dniu ubrani na czerwono lub różowo – niewskazany był strój w kolorze czarnym lub szarym. W szkole, na każdym z pięter, można było przyjrzeć się plakatom tematycznym wykonanym przez uczniów oraz przypomnieć sobie podstawowe zwroty grzecznościowe wyeksponowane w holu głównym.

Na początku uczniowie i wychowawcy spotykali się w swoich salach. Każdy wychowawca wraz ze swoją klasą wybrał jednego lub kilku uczniów, którzy są wzorem zachowania dla innych. Potem uczniowie przygotowali emblematy w wymyślonych przez siebie kształtach, opatrzone „miłym słowem” przeznaczone dla innych uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Następnie uczniowie połączyli się w klasy partnerskie – starsze z młodszymi – dobrali w pary, poznali się, wymienili emblematami i razem wycinali chmurki, na których umieścili swoje imiona. Chmurki zostały umieszczone na wystawce we wszystkich klasach. Kolejnym zadaniem było wspólne opracowanie KODEKSU PRZECIWKO PRZEMOCY, pod którym podpisali się wszyscy uczniowie z klas partnerskich.

Podsumowanie SZKOLNEGO DNIA BEZ PRZEMOCY odbyło się w sali gimnastycznej, gdzie nastąpiło wręczenie dyplomów dla NAJKULTURALNIEJSZYCH UCZNIÓW, ogłoszenie wyników w konkursie na PLAKAT oraz złożenie na ręce Pani Dyrektor KODEKSÓW PRZECIWKO PRZEMOCY i uroczyste złożenie przysięgi ich przestrzegania przez przedstawicieli klas partnerskich. Cała społeczność szkolna nie tylko dobrze się bawiła, ale również przypomniała sobie i innym jak dobre i wartościowe jest ŻYCIE BEZ PRZEMOCY na co dzień.

Fotogaleria z tego wydarzenia:

 • Plakaty tematyczne (fot. o. M. Majdak OCist)

 

 

 

 

 • Emblematy z „miłym słowem” (fot. A. Kalinowski)

 

 

 

 

 • Spotkanie klas partnerskich (fot. A. Kalinowski)

 

 

 

 

 • Podsumowanie (fot. A. Kalinowski)

 

 

 

 

Warsztaty dla dzieci i rodziców (4.04.2019)

Warsztaty dla dzieci i rodziców na temat kreatywnych form wspólnego spędzania czasu wolnego w ramach projektu „Powiedz NIE Przemocy”.

 

 

 

 

Gra terenowa (5.04.2019)

Jednym ze sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego jest poznawanie historii i zabytków swojego miasta. W dniu 5 kwietnia uczniowie klasy 5a wzięli udział w ciekawej grze terenowej na terenie Krakowa. Włączyli się w ten sposób w działania w ramach projektu dotyczącego zapobiegania przemocy realizowanego przez naszą szkołę.

 

 

 

 


Projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła”.