Pedagog

Pedagog wspiera uczniów emocjonalnie, budzi wiarę we własne siły, motywuje uczniów do dalszej pracy.

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Izabela Pilch

Współpracuje z:
– nauczycielami i wychowawcami klas,
– Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
– Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
– Strażą Miejską,
– Organizacjami charytatywnymi.

Prowadzi:
– rozmowy terapeutyczne z uczniami w celu zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym,
– opiekę indywidualną nad uczniami wymagającymi wsparcia oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
– zajęcia terapii pedagogicznej,
– porady i konsultacje dla rodziców,
– działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

Organizuje:
– opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (wyprawka szkolna, zasiłki losowe, akcje charytatywne),
– akcje profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy oraz zachowań ryzykownych.

Pedagog szkolny zaprasza:
Poniedziałek: 10.30-13.30
Wtorek: 9.00-12.45
Środa: 10.30-12.30
Czwartek: 9.00-11.45
Piątek: 9.00-11.45

Zajęcia indywidualne z dziećmi:
Wtorek: 12.30-14.15
Czwartek: 11.45-14.15
Piątek: 11.45-12.30