Samorząd Uczniowski

Przewodniczący SU: Maksymilian KOZIOŁ (klasa 8 a)

Zastępca przewodniczącego SU: Karol KUKLA (klasa 6 b)

Członkowie SU: Julia TRYBUS (klasa 6 b), Emilia ŚWIERZEWSKA (klasa 7 a), Wiktoria WALCZAK (klasa 7 a)

 

Skład Pocztu Sztandarowego: Zuzanna Golenia, Emilia Świerzewska, Bartosz Śliwiński, Maksymilian Kozioł

Opiekunowie SU: Agnieszka Świder, Bernadeta Świerzewska


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

WRZESIEŃ
Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.
Wybory Samorządów Klasowych.
Przygotowanie kampanii wyborczej, spotkanie opiekunów SU z kandydatami.
Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2018/2019.
Udział Pocztu Sztandarowego w Sumie Odpustowej w Mogile.
Udział Pocztu Sztandarowego w ślubowaniu uczniów klas I.
Organizacja Dnia Chłopaka – samorządy klasowe.

PAŹDZIERNIK
Przeprowadzenie wyborów SU, udział w Debacie z kandydatami.
Przygotowanie i wysłanie zaproszeń oraz życzeń do emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły w związku z Świętem Edukacji Narodowej.
Przygotowanie upominków oraz  życzeń dla Dyrekcji, nauczycieli, zaproszonych gości, pracowników administracji i obsługi.

LISTOPAD
Zapalenie zniczy na grobach zmarłych Dyrektorów i Kierowników szkoły.
Udział Pocztu Sztandarowego w miejskich obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Udział Pocztu Sztandarowego w szkolnych  obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości – „MAŁY PATRIOTA”.
Organizacja dyskoteki andrzejkowej dla klas IV-VIII.

GRUDZIEŃ
Organizacja „Mikołajek” – samorządy klasowe.
Udział w akcji „Góra Grosza”.

Udział Pocztu Sztandarowego w dzielnicowych obchodach  rocznicy wprowadzenia stanu wojennego – „MAŁY PATRIOTA” (klasy starsze).
Przygotowanie i wysłanie zaproszeń oraz życzeń do emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły w związku ze Świętami Bożego Narodzenia.
Przygotowanie upominków oraz  życzeń świątecznych dla Dyrekcji, nauczycieli, zaproszonych gości, pracowników administracji i obsługi.
Organizacja spotkań świątecznych – samorządy klasowe.

STYCZEŃ
Zebranie podsumowujące pracę w pierwszym semestrze.

LUTY
Poczta walentynkowa.

Dyskoteka Karnawałowa.

MARZEC
Organizacja Dnia Kobiet – samorządy klasowe.

Szkolne obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych (klasy starsze).
Wiosenny konkurs – Pierwszy Dzień Wiosny.

KWIECIEŃ
Przygotowanie życzeń świątecznych dla Dyrekcji, nauczycieli, zaproszonych gości, pracowników administracji i obsługi.

Spotkania świąteczne w klasach – samorządy klasowe.
Kartka Świąteczna – „Sursum Corda”.
Współorganizacja  szkolnych obchodów Dnia Ziemi.

MAJ
Udział  Pocztu Sztandarowego w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja – „MAŁY PATRIOTA”.

Udział Pocztu Sztandarowego w miejskich obchodach Święta Konstytucji 3 Maja.

CZERWIEC
Współorganizacja Dnia Dziecka w szkole.

Dyskoteka z okazji Dnia Dziecka.
Spotkanie podsumowujące prace w drugim semestrze.
Pożegnanie uczniów klas 8.
Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

DZIAŁANIA CAŁOROCZNE
Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły, wspieranie działań szkolnego wolontariatu.

Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań w ramach projektu „Powiedz NIE przemocy”.
Opieka nad pocztem sztandarowym i reprezentowanie szkoły podczas ważnych uroczystości lokalnych.
Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Organizacja „Radosnych dni” (według odrębnego harmonogramu) jako integracja środowiska uczniowskiego.
Organizacja projektu „Mały Patriota” promującego postawy patriotyczne, min. przez noszenie w czasie świat narodowych barw ojczystych.
Aktualizacja wiadomości SU na stronie internetowej szkoły.
Wydawanie w formie cyfrowej gazetki szkolnej – publikacja na stronie internetowej szkoły.
Pełnienie  cotygodniowych dyżurów – wspieranie społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu bieżących problemów.
Nadzorowanie akcji „Złota karta” promującej 100% frekwencję.

HARMONOGRAM AKCJI „KOLOROWE  DNI”
26 listopada – Dzień Pluszowego Misia (kolor brązowy, misie).

06 grudnia – mikołajki (czapki).
21 grudnia – Pierwszy Dzień Zimy (kolor biały, szaliki).
04 stycznia – wieczór Trzech króli (kolor żółty, złoty, korony).
14 lutego – walentynki (kolor czerwony, serca).
21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny (zielony, kwiaty).
01 kwietnia – Prima Aprilis, zmiana czasu na letni (piżamy).
15 maja – Dzień Polskiej Niezapominajki (niebieski, kwiaty niezapominajek).
02 czerwca – Święto Wolnych Książek (stroje postaci literackich).


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I. PRZEPISY OGÓLNE

 1. Na podstawie art. 55 ustawy o systemie oświaty (z dnia 07.09.1991 r.). powołuje się Samorząd Uczniowski dla Szkoły Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie, zwany dalej Samorządem.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie.
 3. Ustanawia się następujące organy samorządu:
  1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego,
  2. Samorządy Klasowe.

II. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

 1. reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły,
 2. uczenie się demokratycznych form współżycia,
 3. kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
 4. uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań i tolerancji,
 5. obrona praw uczniowskich,
 6. czuwanie nad przestrzeganiem obowiązków uczniowskich.

III. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów,
 3. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 4. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a rozwijaniem własnych zainteresowań,
 5. prawo do wydawania własnej gazety,
 6. prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.

IV. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.
 2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku  i rozrywki.
 3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.
 4. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 6. Opieka nad Sztandarem Szkoły.

V. ZADANIA POCZTU SZTANDAROWEGO SZKOŁY

 1. Poczet Sztandarowy uczestniczy w uroczystościach wewnątrzszkolnych.
 2. Poczet Sztandarowy reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym, bierze udział w ważnych uroczystościach państwowych.

VI. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.
 2. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący oraz 2-3 członków.                                              
 4. Zarząd SU wybierany jest przez uczniów klas IV-VIII w głosowaniu tajnym według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządu.
 5. Kandydatem do pocztu sztandarowego oraz do Samorządu Uczniowskiego (Samorządów Klasowych) może być uczeń, który w poprzednim roku szkolnym uzyskał z zachowania ocenę co najmniej dobrą.
 6. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od  1 października do 30 września następnego roku.
 7. Członkowie pocztu  sztandarowego są wybierani  przez Radę Pedagogiczną spośród kandydatów zaproponowanych przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
 8. Członek SU i Pocztu może zostać odwołany z powierzonego stanowiska w przypadku rażącego naruszenia zasad obowiązujących w szkole.
 9. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący rok pracy.
 10. Nad przebiegiem prac Samorządu czuwają opiekunowie SU.
 11. Spotkania SU odbywają raz w miesiącu, a w razie potrzeby częściej.

VII. ZADANIA OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego czuwają nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.
 2. Pośredniczą w kontaktach  między uczniami i nauczycielami.
 3. Doradzają i wspomagają inicjatywę uczniowską.