Samorząd Uczniowski

Przewodniczący SU: Jakub Jaros (klasa 8B)

Członkowie SU: Zuzanna Zimoń (klasa 8B), Patryk Kulig (klasa 5A)

Opiekunowie SU: Martyna Bartoshchuk, Katarzyna Czarnecka, Paulina Grzybek

Skład Pocztu Sztandarowego: Milena Jóźwiak (klasa 8A), Joanna Trębacz (klasa 8B), Antoni Szczudło (klasa 8B)

Opiekunowie: Katarzyna Czarnecka, Edyta Słaby


CELE SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • Aktywizowanie życia społecznego w szkole,
 • Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną,
 • Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania,
 • Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku pozaszkolnym,
 • Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, ofiarność dla zespołu),
 • Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu,
 • Ukształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację,
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej,
 • Budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole,
 • Tworzenie silnej więzi między uczniami oraz ich integracja,
 • Przeciwdziałanie szkolnej agresji oraz aktom wandalizmu.

DZIAŁANIA CAŁOROCZNE

 • Rozwijamy samorządność,
 • Propagujemy ideę wolontariatu,
 • Dbamy o estetykę naszej szkoły,
 • Propagujemy Prawa Człowieka i Dziecka,
 • Pamiętamy o świętach państwowych i kościelnych,
 • Organizujemy dyskoteki szkolne,
 • Dbamy o integrację uczniów,
 • Współpracujemy z oficjalną stroną internetową naszej szkoły oraz fanpage’m na portalach społecznościowych,
 • Zagospodarowujemy gazetkę informacyjną,
 • Systematycznie współpracujemy z fundacjami organizującymi akcje charytatywne.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

WRZESIEŃ
Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.
Wybory Samorządów Klasowych.
Przygotowanie kampanii wyborczej, spotkanie opiekunów SU z kandydatami.
Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2019/2020.
Organizacja Dnia Chłopaka – samorządy klasowe.
Życzenia dla chłopców na gazetce SU.

PAŹDZIERNIK
Przeprowadzenie wyborów SU, udział w Debacie z kandydatami.
Przygotowanie i wysłanie zaproszeń oraz życzeń do emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły w związku z Świętem Edukacji Narodowej.
Przygotowanie upominków oraz  życzeń dla Dyrekcji, nauczycieli, zaproszonych gości, pracowników administracji i obsługi.
Życzenia dla Dyrekcji, Nauczycieli, pracowników administracji i obsługi na gazetce SU.

LISTOPAD
Organizacja „Dnia życzliwości”.

Organizacja dyskoteki andrzejkowej dla klas IV-VIII.

GRUDZIEŃ
Organizacja szkolnych „Mikołajek”.
Przygotowanie i wysłanie zaproszeń oraz życzeń do emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły w związku ze Świętami Bożego Narodzenia.

Przygotowanie upominków oraz  życzeń świątecznych dla Dyrekcji, nauczycieli, zaproszonych gości, pracowników administracji i obsługi.
Organizacja świątecznego kiermaszu (sprzedaż pierników, ciast oraz ozdób świątecznych).
Organizacja spotkań świątecznych – samorządy klasowe.
Kolędowanie w klasach.
Przygotowanie dekoracji bożonarodzeniowych.

STYCZEŃ
Zebranie podsumowujące pracę w pierwszym semestrze.
Organizacja „Dnia Gofra”.

LUTY
Przygotowanie walentynkowych dekoracji.

Poczta walentynkowa.
Dyskoteka Karnawałowa.

MARZEC
Organizacja konkursu plastycznego pt. „Kobieta, którą podziwiam”.

Organizacja Dnia Kobiet – samorządy klasowe.
Szkolne obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych (klasy starsze).

KWIECIEŃ
Przygotowanie życzeń świątecznych dla Dyrekcji, nauczycieli, zaproszonych gości, pracowników administracji i obsługi.

Spotkania świąteczne w klasach – samorządy klasowe.
Przygotowanie dekoracji wielkanocnych.

Kartka Świąteczna – „Sursum Corda”.
Organizacja „Dnia tosta”.

MAJ
Organizacja „Dnia Metamorfozy”.
Organizacja konkursu na temat Praw Dziecka.

CZERWIEC
Współorganizacja Dnia Dziecka w szkole.

Dyskoteka z okazji Dnia Dziecka.
Spotkanie podsumowujące prace w drugim semestrze.
Pożegnanie uczniów klas 8.


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I. PRZEPISY OGÓLNE

 1. Na podstawie art. 55 ustawy o systemie oświaty (z dnia 07.09.1991 r.). powołuje się Samorząd Uczniowski dla Szkoły Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie, zwany dalej Samorządem.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie.
 3. Ustanawia się następujące organy samorządu:
  1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego,
  2. Samorządy Klasowe.

II. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

 1. reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły,
 2. uczenie się demokratycznych form współżycia,
 3. kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
 4. uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań i tolerancji,
 5. obrona praw uczniowskich,
 6. czuwanie nad przestrzeganiem obowiązków uczniowskich.

III. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów,
 3. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 4. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a rozwijaniem własnych zainteresowań,
 5. prawo do wydawania własnej gazety,
 6. prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.

IV. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.
 2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku  i rozrywki.
 3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.
 4. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 6. Opieka nad Sztandarem Szkoły.

V. ZADANIA POCZTU SZTANDAROWEGO SZKOŁY

 1. Poczet Sztandarowy uczestniczy w uroczystościach wewnątrzszkolnych.
 2. Poczet Sztandarowy reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym, bierze udział w ważnych uroczystościach państwowych.

VI. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.
 2. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący oraz 2-3 członków.                                              
 4. Zarząd SU wybierany jest przez uczniów klas IV-VIII w głosowaniu tajnym według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządu.
 5. Kandydatem do pocztu sztandarowego oraz do Samorządu Uczniowskiego (Samorządów Klasowych) może być uczeń, który w poprzednim roku szkolnym uzyskał z zachowania ocenę co najmniej dobrą.
 6. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od  1 października do 30 września następnego roku.
 7. Członkowie pocztu  sztandarowego są wybierani  przez Radę Pedagogiczną spośród kandydatów zaproponowanych przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
 8. Członek SU i Pocztu może zostać odwołany z powierzonego stanowiska w przypadku rażącego naruszenia zasad obowiązujących w szkole.
 9. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący rok pracy.
 10. Nad przebiegiem prac Samorządu czuwają opiekunowie SU.
 11. Spotkania SU odbywają raz w miesiącu, a w razie potrzeby częściej.

VII. ZADANIA OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego czuwają nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.
 2. Pośredniczą w kontaktach  między uczniami i nauczycielami.
 3. Doradzają i wspomagają inicjatywę uczniowską.