Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe w SP37 w roku szkolnym 2018/2019

MINI KOSZYKÓWKA (Minibasket mania)
– poniedziałek i piątek w godz. 15.20-16.20 – mgr Paweł Łyko, sala gimnastyczna, klasy 2-4.

RUGBY
– poniedziałek w godz. 11.45-12.40 – mgr B. Wikiera, sala gimnastyczna, klasa 2 b, w godz. 15.20-16.45 – mgr B. Wikiera, klasy 3-5,
– środa w godz. 7.50-8.50 – mgr B. Wikiera, klasa 2 a, w godz. 13.35-15.10 – mgr B. Wikiera, klasy 3-5, w godz. 14.30-16.00 – mgr W. Urynowicz, klasy 6-8,
– czwartek w godz. 12.45-13.40 – mgr B. Wikiera, klasy 2, w godz. 13.00-14.30 – mgr A. Świder, W. Urynowicz, klasy 1,
– piątek w godz. 13.30-14.30 – mgr A. Świder, W. Urynowicz, klasy 1, w godz. 14.30-16.00 – mgr W. Urynowicz, klasy 6-8.

LEKKOATLETYKA
– wtorek w godz. 13.00-14.00 – mgr M. Muniak, klasy 1-3, sala nr 2.

PIŁKA SIATKOWA
– poniedziałek w godz. 15.20-16.50 Akademia Siatkówki – mgr J. Filipowski, klasy 5-8.

KARATE
– wtorek w godz. 14.30-15.30,
– czwartek w godz. 15.30-16.30.

JUJUTSU
– środa w godz. 17.30-18.30,
– piątek w godz. 15.30-16.30.

DANCE CHEERLEADERS
– poniedziałek – mgr M. Paziorska, w godz. 11.50-12.40 klasa 1 a, w godz. 12.45-13.30 klasy 1 b, 2 a, 2 b, w godz. 14.25-15.20 klasy 3 a, 3 b, 4 b.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
– środa w godz. 11.45-12.30 – mgr W. Urynowicz, klasa 3 b.


Regulamin klas sportowych obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 37 w Krakowie opracowany na podstawie i w zgodności z ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku, o kulturze  fizycznej  (Dz. U. Nr 25 poz. 113 z 2001/81/889, 102/1115, 2002/4/31, 25/253, 74/676, 93/820, 207/1752) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 / 126 / 1078) w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. (Dz. U. 2002/191/1603) w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia uprawiających sport amatorski.

 1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły objęci poszerzonym szkoleniem sportowym w ramach klas.
 2. Każdy rodzic oraz uczeń klasy sportowej winien zapoznać się z poniższym regulaminem, stosować go na  co dzień oraz potwierdzić swoim podpisem jego akceptację. Brak podpisu rodziców lub ucznia będzie jednoznaczne z rezygnacja z klasy sportowej.
 3. Szkoła zgodnie z decyzją organu prowadzącego, prowadzi pion klas sportowych klas z rozszerzonym programem z kultury – o specjalności: gier zespołowych dla dziewcząt i chłopców koszykówka.
 4. Uczniowie klas sportowych realizują program nauczania zgodny z wymaganiami programowymi zalecanymi przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin z wychowania fizycznego.
 5. Nad właściwą realizacją programu szkolenia czuwa i odpowiada dyrektor oraz trener, który równocześnie reprezentuje szkołę na zewnątrz w sprawach dotyczących szkolenia sportowego, w kontaktach z klubami i związkami sportowymi (wg ustalonego zakresu obowiązków).

Organizacja klas sportowych

 1. Klasy sportowe tworzy się spośród uczniów mających predyspozycje do trenowania odpowiedniej dyscypliny, zamieszkałych w rejonie szkoły  oraz  uczniów z terenu całego miasta Krakowa.
 2. Liczba uczniów w klasach sportowych nie powinna liczyć od 20-25 osób.
 3. Zasady Naboru określa załącznik A.
 4. Liczbę godziny zajęć sportowych ustala się corocznie, podczas opracowania projektu organizacyjnego szkoły (po akceptacji organu prowadzącego) 2 godziny obowiązkowe + 2 godziny zajęć do wyboru + 6 godziny specjalności koszykarskiej
 5. Dzieci i młodzież uprawiające sport amatorski kwalifikuje do uprawiania określonej dyscypliny sportu lekarz ogólny – pierwszego kontaktu.
 6. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach lub zawodach sportowych jest posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego.
 7. Zakres koniecznych badań lekarskich w stosunku do dzieci i młodzieży uprawiających sport amatorski WYZNACZA LEKARZ.
 8. Za przeprowadzenie, zgodne z postanowieniami, badań lekarskich odpowiadają rodzice ucznia.
 9. Za kontrolę posiadania badań lekarskich odpowiada wyznaczony trener.
 10. W uzasadnionych przypadkach  uczeń, którzy ze względu na kontuzję nie bierze udziału  w zajęciach sportowych, uczęszcza na pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w danym oddziale. Po przebytej kontuzji lekarz prowadzący wydaje zaświadczenie o zdolności ucznia do sportu amatorskiego.
 11. W razie nie dostarczenia przez rodziców ważnych badań lekarskich po kontuzji, przez dłużej niż dwa miesiące, dyrektor szkoły na wniosek trenera może przenieść ucznia do klasy nie usportowionej lub w razie braku miejsc do szkoły rejonowej.
 12. Opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły, wychowawca, a zajęcia sportowe realizowane są przez wykwalifikowanych nauczycieli.
 13. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły wynikające z planu nauczania oraz: mecze prowadzone w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, KOZKosz; mecze towarzyskie oraz turnieje; ligi sportowe wewnątrzszkolne; letnie i zimowe obozy sportowe (lub zamiennie zajęcia w szkole podczas wakacji) .

W/w formy zajęć są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, kwalifikacji oraz zwolnienia dokonuje wyznaczony nauczyciel, mają one znaczący wpływ na ocenę przydatności ucznia do dalszego szkolenia. Obozy szkoleniowe organizowane są przede wszystkim w okresie wolnym od nauki, pełną odpłatność za ich organizację pokrywają rodzice.

Prawa i obowiązki uczniów i rodziców:

 1. Szkoła zapewnia uczniom klas sportowych:
  1. odpłatne korzystanie ze stołówki szkolnej,
  2. podstawową opiekę medyczną,
  3. odpowiednią bazę treningową,
  4. podstawowy sprzęt sportowy,
  5. wysoki poziom kształcenia.
 2. Rodzice powinni w szczególności: udzielić pisemnej zgody na uczestniczenie dziecka w zajęciach sportowych, włączyć się materialnie i organizacyjnie w pomoc przy organizacji meczów i wyjazdów ligowych, decydować o miejscu i czasie organizacji obozów szkoleniowych, umożliwić dziecku przeprowadzanie badań lekarskich.
 3. Uczniowie mogą i powinni: przestrzegać wszystkie wewnętrzne regulaminy szkolne, być reprezentantami SP37 w zawodach sportowych na różnych szczeblach oraz podczas wyjazdów zagranicznych, uczniowie, znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, na wniosek rodziców mogą starać się z pomocy Szkoły lub Klubu (jeżeli takie środki przewidziane zostaną w budżecie szkoły).
 4. Uczeń nie przestrzegający postanowień regulaminu, zostaje przeniesiony do szkoły rejonowej lub do klasy nie usportowionej, szczególnie w razie: notorycznego naruszania postanowień regulaminów szkolnych – jeżeli jego zachowanie ocenione zostanie na nieodpowiednie, stwierdzenia palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innych niedozwolonych używek, osiągania słabych wyników  sportowych lub dydaktycznych, częstego (30% zajęć w semestrze) opuszczania treningów oraz meczów bez usprawiedliwienia, stwierdzenia zachowania zagrażającego innym uczniom.
 5. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na wniosek trenera – nauczyciela poparty opinią.
 6. O fakcie wykluczenia ucznia z klasy sportowej rodzice powiadomieni winni być na dwa tygodnie przed terminem.
 7. Stwierdzenie ciężkiego naruszenia postanowień regulaminu powoduje skreślenie ucznia w każdym czasie, bez zachowania postanowień pkt. b.

Postanowienia końcowe

 1. Działalność klas sportowych finansowana jest przez Miasto Kraków w ramach subwencji oświatowej oraz  przez rodziców, kluby sportowe oraz firmy patronackie.
 2. Sposób finansowania i formy współpracy z klubami, firmami będą każdorazowo formułowane w postaci odpowiednich umów patronackich.

Załącznik A – Warunki naboru uczniów do klas sportowych

 1. Nabór uczniów do klas sportowych odbywa się od kwietnia III klasie szkoły podstawowej, możliwy  jest ewentualny nabór uzupełniający w klasach starszych, w razie odejścia lub przeniesienia uczniów.
 2. Kandydat winien posiadać ocenę z zachowania co najmniej dobre i osiągać dobre wyniki w nauce oraz charakteryzować się następującymi cechami:
  1. bardzo dobrym stanem zdrowia,
  2. odpowiednim poziomem i rozwojem fizycznym,
  3. większą od przeciętnej sprawnością motoryczną,
  4. odpowiednim rozwojem cech osobowościowych,
  5. aspiracją i zainteresowaniami sportowymi,
  6. uczestniczyć w zajęciach sportowych dla klas I-III w szkole i udokumentować je.
 3. Celem stwierdzenia w/w warunków wykorzystuje się:
  1. badania lekarskie,
  2. testy sprawności fizycznej,
  3. wywiady i badania psychologiczne,
  4. świadectwo szkolne.
 4. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
  1. przedstawiciel dyrekcji szkoły,
  2. trener – nauczyciel
  3. wychowawca klasy III,
  4. pedagog.
 5. Komisja każdorazowo przeprowadza badania podczas naboru uczniów przeprowadzanego od kwietnia oraz w razie potrzeby w innych terminach. Uczniowie wybierają również 2 godziny zajęć do wyboru – fakultet w maju każdego roku poprzedzającego nowy rok szkolny.
 6. Uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki sportowe lub trenujący w klasie III mini koszykówkę mogą być decyzją komisji zwolnieni ze sprawdzianów sprawnościowych.
 7. Nabór uczniów powinien być poprzedzony szeroką akcją propagandową.
 8. Od decyzji komisji rekrutacyjnej istnieje możliwość, w terminie 7 dni, złożenia odwołania do dyrektora szkoły.
 9. Ostateczną decyzję o zamknięciu listy i naboru uczniów podejmuje dyrektor szkoły, po konsultacji z nauczycielem – trenerem.