Szkolny Konkurs Plastyczny

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Konkurs organizowany z okazji obchodów 200-lecia szkoły.

Rozpoczęcie konkursu 26.02.2018 r. Zakończenie 11.04.2018 r.

Temat: „Moja szkoła za 200 lat”.

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-VII.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice i formacie, jednak nie mniejszym niż A-3.         
 2. Dopuszczalne są prace przestrzenne w formie makiety, wykonane indywidualnie lub w grupie do 3 osób. Temat pracy: „Moja szkoła za 200 lat”.
 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 5. Na odwrocie praca musi być opatrzona metryczką zawierającą tytuł, imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z jego warunków oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi plastyki  lub w bibliotece szkolnej do 11.04.2018 r.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Jury spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu w czterech kategoriach wiekowych: klasy I, klasy II-III, klasy IV-V, klasy VI-VII.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu do 20.04.2018 r.
 4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna i nieodwołalna.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy, opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych szkoły.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej szkoły.
 4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do: (1) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu (2) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny (3) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.